GLOBUS S.C.
Usługi Geodezyjne

Każdy obiekt budowlany, który powstał wskutek zgłoszenia lub pozwolenia na budowę podlega wytyczeniu a także późniejszej  inwentaryzacji powykonawczej.
Wytyczenie budynku wykonuje się na podstawie Planu Zagospodarowania Terenu zawartego w projekcie technicznym a także na podstawie odpowiednio opracowanych rzutów fundamentów i parteru.
Inwentaryzację powykonawczą najlepiej zgłosić po wykonaniu wszelkich prac mających wpływ na bryłę budynku.
Inwentaryzację powykonawczą przeprowadza geodeta uprawniony, która polega na pomiarze geodezyjnym zrealizowanego budynku zgodnie z obowiązującym prawem oraz instrukcjami technicznymi.
Zleceniodawca otrzymuje mapę inwentaryzacji powykonawczej, na której w czytelny sposób przedstawiony jest przedmiot inwentaryzacji powykonawczej -  w tym wypadku budynek.
Geodeta uprawniony stwierdza zgodność zrealizowanego obiektu budowlanego z dokumentacją projektową.
Komplet dokumentów po zakończeniu budowy sieci bądź też przyłącza wraz z mapą inwentaryzacji powykonawczej składa się w nadzorze budowlanym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Schemat:
1. zlecenie wykonania wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej budynku
2. zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. uzgodnienie materiałów dla pracy geodezyjnej
4. wytyczenie budynku na podstawie opracowanej dokumentacji
5. wykonanie budynku (przynajmniej stan surowy zamknięty, doprowadzone wszystkie przyłącza do budynku, wykonane tarasy, schody zewnętrzne uwidocznione na planie zagospodarowania terenu)
6. pomiar powykonawczy na gruncie
7. opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie operatu technicznego
8. weryfikacja operatu technicznego w PODGiK
9. wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej
10. uzyskanie niezbędnych podpisów i uwierzytelnienie mapy
11. kontakt z klientem w celu odbioru gotowego produktu