GLOBUS S.C.
Usługi Geodezyjne

Mapa do celów prawnych to opracowanie kartograficzne, wykonane przez geodetę uprawnionego, przedstawiające granice nieruchomości, wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków.
Mapy te zazwyczaj służą jako załącznik do orzeczeń sądowych.
Wykonuje się je między innymi pod zasiedzenie, do ustalenia stanu prawnego nieruchomości, do ustalenia spadku, do sądowego zniesienia współwłasności, w celu ustanowienia służebności przejścia i przejazdu, do ograniczenia korzystania z nieruchomości.

Schemat:
1. zlecenie wykonania mapy do celów prawmych
2. zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. uzgodnienie materiałów dla pracy geodezyjnej
4. sporządzenie operatu technicznego
5. sporządzenie map do celów prawnych
6. weryfikacja operatu technicznego w PODGiK
7. uzyskanie niezbędnych podpisów i uwierzytelnienie map
8. kontakt z klientem w celu odbioru gotowego produktu