GLOBUS S.C.
Usługi Geodezyjne

Połączenia działek dokonuje się dla sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, które stanowią jedną nieruchomość, posiadają tego samego właściciela i znajdują się w tej samej księdze wieczystej.
Połączone działki ewidencyjne uzyskują nowy numer.
Sporządza się mapy z wykazem zmian danych ewidencyjnych obrazujące stan przed jak i po połączeniu.

Schemat:
1. zlecenie wykonania połączenia działek ewidencyjnych
2. zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. uzgodnienie materiałów dla pracy geodezyjnej
4. sporządzenie operatu technicznego
5. wykonanie mapy z wykazem zmian danych ewidencyjnych
6. weryfikacja operatu technicznego w PODGiK
7. uzyskanie niezbędnych podpisów i uwierzytelnienie mapy
8. kontakt z klientem w celu odbioru gotowego produktu
9. ujawnienie nowego numeru działki w Ewidencji Gruntów