GLOBUS S.C.
Usługi Geodezyjne

Przy pomiarze budynku, na wniosek właściciela wykonywana jest kartoteka budynku.
Kartoteka jest zbiorem danych opisowych dla danego budynku, określa m.in. rok budowy, przeznaczenie budynku, powierzchnię zabudowy, liczbę kondygnacji.
Obecnie jest ona niezbędna do uzyskania kredytu hipotecznego dla nieruchomości zabudowanej.

Schemat:
1. zlecenie wykonania kartoteki budynku
2. zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. uzgodnienie materiałów dla pracy geodezyjnej
4. zawiadomienie zainteresowanych stron o czynności wyznaczenia punktów granicznych
5. pomiar na gruncie
6. opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie operatu technicznego
7. sporządzenie kartoteki budynku
8. weryfikacja operatu technicznego w PODGiK
9. kontakt z klientem w celu odbioru gotowego produktu
10. wprowadzenie danych dotyczących budynku w Ewidencji Gruntów