GLOBUS S.C.
Usługi Geodezyjne

Wyznaczenie punktów granicznych wykonuje się wtedy, kiedy dane źródłowe, techniczne i prawne o położeniu punktów nie budzą żadnych wątpliwości.
Oznacza to, że granice te były już wcześniej ustalone i istnieje pełna dokumentacja geodezyjna pozwalająca na ich odtworzenie w terenie z wymaganą dokładnością.
Wyznaczenie punktów granicznych pozwala na uniknięcie ewentualnych sporów albo spraw sądowych, gdy właściciel nie zna dokładnego położenia swojej nieruchomości.
Geodeta uprawniony, z odpowiednim wyprzedzeniem, listownie powiadamia zainteresowane strony o wyznaczeniu punktów granicznych.
Następnie z czynności przeprowadzonej na gruncie sporządzony zostaje protokół, pod którym podpisują się osoby mające interes prawny

Schemat:
1. zlecenie wykonania wyznaczenia punktów granicznych
2. zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. uzgodnienie materiałów dla pracy geodezyjnej
4. zawiadomienie zainteresowanych stron o czynności wyznaczenia punktów granicznych
5. pomiar na gruncie – wyznaczenie punktów, spisanie protokołów
6. opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie operatu technicznego
7. weryfikacja operatu technicznego w PODGiK
8. uzyskanie niezbędnych podpisów i uwierzytelnienie protokołów
9. kontakt z klientem w celu odbioru gotowego produktu