GLOBUS S.C.
Usługi Geodezyjne

Mapa do celów projektowych – powstaje po zaktualizowaniu mapy zasadniczej.
W przypadku, w którym na opracowywanym obszarze brakuje pokrycia mapą zasadniczą geodeta musi wykonać nowy pomiar sytuacyjno – wysokościowy.
Mapę aktualizuje się w określonym zakresie istotnym dla lokalizacji inwestycji budowlanej.
Mapa podpisana przez geodetę uprawnionego i potwierdzona w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej staje się dokumentem, na podstawie którego projektant może wykonać projekt zagospodarowania działki, który jest niezbędna dla celu zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.
Jeśli jest to wykonalne staramy się wykonywać mapy do celów projektowych w formatach elektronicznych przyjaznych dla projektantów.

Schemat:
1. zlecenie wykonania mapy do celów projektowych
2. zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. uzgodnienie materiałów dla pracy geodezyjnej
4. pomiar na gruncie
5. opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie operatu technicznego
6. weryfikacja operatu technicznego w PODGiK
7. wykonanie mapy do celów projektowych
8. uzyskanie niezbędnych podpisów i uwierzytelnienie mapy
9. kontakt z klientem w celu odbioru gotowego produktu