GLOBUS S.C.
Usługi Geodezyjne

Podział działki jest czynnością techniczno – prawną i odbywa się wieloetapowo.
Początkowo sporządzany jest  wstępny projekt podziału, który wraz z wnioskiem właściciela działki jest składany we właściwym urzędzie gminy lub miasta.
Następnie wydawane jest postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału oraz sprawdzenie jego zgodności pod kątem zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Po pozytywnym postanowieniu zawiadamiamy strony o planowanych czynnościach na gruncie – przyjęciu granic działki oraz sporządzenie odpowiednich protokołów  wraz z właściwym projektem podziału działki.
Następnie jest tworzony operat techniczny weryfikowany w  PODGiK.
Po pozytywnej weryfikacji operatu technicznego i uwierzytelnieniu map z projektem podziału działki zleceniodawca otrzymuje te mapy jak i akta do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
W dalszej kolejności jest wydawana decyzja przez jednostkę samorządu terytorialnego, która po uprawomocnieniu  stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.

W przypadku gdy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub podział jest niezgodny z ustaleniami planu można w szczególnych przypadkach dokonać podziału niezależnie od planu. Wówczas nie sporządza się wstępnego projektu podziału nieruchomości służącego do wydania postanowienia. Urząd gminy po uzyskaniu dokumentów sporządzonych przez geodetę wydaje od razu decyzję zatwierdzającą podział.

Podział działki w tzw trybie rolnym -  wydziela się działki położone na terenach rolnych, których powierzchnia po podziale nie może być mniejsza niż 3000 m2. W tej procedurze organ prowadzący ewidencję gruntów wprowadza podział po kontroli dokumentacji technicznej sporządzonej przez geodetę uprawnionego na wniosek właściciela działki bez uczestnictwa urzędu gminy. Jest to najszybsza forma podziału, jednakże jej stosowanie jest mocno ograniczone ze względu na przeznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi.

Schemat:
1. zlecenie wykonania mapy z projektem podziału
2. zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. uzgodnienie materiałów dla pracy geodezyjnej
4. wykonanie wstępnego projektu podziału uzgodnionego ze zleceniodawcą
5. zaopiniowanie wstępnego projektu podziału we właściwym dla danego terenu urzędzie gminy (nie dotyczy podziałów rolnych)
6. zawiadomienie zainteresowanych stron o przyjęciu granic nieruchomości do podziału
7. pomiar na gruncie – przyjęcie granic nieruchomości, spisanie protokołów
8. opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie operatu technicznego
9. wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości
10. weryfikacja operatu technicznego w PODGiK
11. uzyskanie niezbędnych podpisów i uwierzytelnienie mapy
12. kontakt z klientem w celu odbioru gotowego produktu
13. wydanie przez właściwego dla danego terenu Wójta gminy decyzji zatwierdzającej projekt podziału (nie dotyczy podziałów rolnych)
14. uprawomocnienie decyzji po okresie 2 tygodni od wydania decyzji (nie dotyczy podziałów rolnych)
15. ujawnienie podziału nieruchomości w Ewidencji Gruntów