GLOBUS S.C.
Usługi Geodezyjne

Każde przyłącze sieci uzbrojenia terenu jak i sama sieć, która powstała wskutek zgłoszenia lub pozwolenia na budowę podlega wytyczeniu a także późniejszej  inwentaryzacji powykonawczej.
Wytyczenie sieci i przyłączy wykonuje się na podstawie Planu Zagospodarowania Terenu lub planu sytuacyjnego zawartego w projekcie technicznym.
Inwentaryzację powykonawczą najlepiej zgłosić razem z tyczeniem sieci, po wykonaniu sieci, a przed zasypaniem należy dokonać pomiarów na gruncie.
Inwentaryzację powykonawczą przeprowadza geodeta uprawniony, która polega na pomiarze geodezyjnym zrealizowanych obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz instrukcjami technicznymi.
Zleceniodawca otrzymuje mapę inwentaryzacji powykonawczej, na której w czytelny sposób przedstawiony jest przedmiot inwentaryzacji powykonawczej
Komplet dokumentów po zakończeniu budowy sieci bądź też przyłącza wraz z mapą inwentaryzacji powykonawczej składa się w nadzorze budowlanym jak i podmiocie branżowym administrującym daną siecią

Schemat:
1. zlecenie wykonania wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej
2. zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. uzgodnienie materiałów dla pracy geodezyjnej
4. wytyczenie przyłącza, sieci uzbrojenia terenu na podstawie dokumentacji
5. wykonanie przyłącza, sieci
6. pomiar powykonawczy na gruncie
7. opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie operatu technicznego
8. weryfikacja operatu technicznego w PODGiK
9. wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej
10. uzyskanie niezbędnych podpisów i uwierzytelnienie mapy
11. kontakt z klientem w celu odbioru gotowego produktu