GLOBUS S.C.
Usługi Geodezyjne

Jeżeli brak jest dokumentacji pozwalającej na jednoznaczną identyfikację granic działki jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych ustaleniem przebiegu tych granic.
Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje geodeta uprawniony na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych działek potwierdzonych zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
W przypadku niestawiennictwa zainteresowanych stron, pomimo ich prawidłowego zawiadomienia a także w przypadku braku sporu granicznego geodeta może ustalić granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.

Schemat:
1. zlecenie wykonania ustalenia przebiegu granic działki
2. zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. uzgodnienie materiałów dla pracy geodezyjnej
4. zawiadomienie zainteresowanych stron o czynności ustalenia przebiegu granic
5. pomiar na gruncie – ustalenie przebiegu granic działki, spisanie protokołów
6. opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie operatu technicznego
7. sporządzenie map do zmian w ewidencji gruntów
8. weryfikacja operatu technicznego w PODGiK
9. uzyskanie niezbędnych podpisów i uwierzytelnienie protokołów, map
10. kontakt z klientem w celu odbioru gotowego produktu
11. wprowadzenie zmian danych w Ewidencji Gruntów